ADD FREE LISTING

Kạỵchā xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒: Tlād thī̀ kảlạng teibto

Kạỵchā xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒: Tlād thī̀ kảlạng teibto

nı k̄hṇa thī̀ xuts̄āh̄krrm kạỵchā yạng khng k̄hyāy tạw khwām t̂xngkār xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ thī̀ s̄āmārt̄h rxngrạb khwām t̂xngkār k̄hxng ṭhurkic kạỵchā k̆ chèn kạn tlād xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā sụ̀ng rwm t̄hụng thuk xỳāng tậngtæ̀ s̄ìng xảnwy khwām s̄adwk nı kār pheāa plūk pị cnt̄hụng kār c̀āy yā pĕn p̣hākh s̄̀wn thī̀ kảlạng phạtʹhnā thī̀ nả s̄enx xokās̄ phiṣ̄es̄ʹ s̄ảh̄rạb thậng nạk lngthun læa cêāk̄hxng xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒

s̄t̄hānkārṇ̒ pạccubạn k̄hxng xuts̄āh̄krrm xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā khwām yāk lảbāk læa xokās̄ læa s̄ìng thī̀ cêāk̄hxng xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ læa nạk lngthun s̄āmārt̄h khād kārṇ̒ dị̂ nı xnākht ca kl̀āw t̄hụng nı bthkhwām nī̂ thậngh̄md

xuts̄āh̄krrm xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā pĕn xỳāngrị?

Pạccubạn tlād kạỵchā t̄hūk kḍh̄māy nı s̄h̄rạṭ̄hxmerikā mī mūlkh̀ā pramāṇ 2 h̄mụ̄̀n l̂ān dxllār̒ læa nı pī t̀x«pị khād ẁā ca k̄hyāy tạw māk yìng k̄hụ̂n tlād xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā kảlạng pheìm k̄hụ̂n neụ̄̀xngcāk rạṭ̄h t̀āng«xxk kḍh̄māy h̄ı̂ kạỵchā t̄hūk kḍh̄māy thậng pheụ̄̀x wạtt̄hupras̄ngkh̒ thāngkār phæthy̒ læa s̄ạnthnākār

kār kĥnh̄ā xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ thī̀ h̄emāas̄mnı kār dảnein ngān pĕn h̄nụ̀ng nı pạỵh̄ā h̄lạk thī̀ xuts̄āh̄krrm kạỵchā kảlạng pras̄b xyū̀ s̄āh̄etu s̄̀wn h̄nụ̀ng mā cāk khwām cring thī̀ ẁā kạỵchā yạng khng t̄hūk h̄̂ām nı radạb rạṭ̄hbāl klāng sụ̀ng thảh̄ı̂ s̄t̄hānkārṇ̒ thāng kḍh̄māy s̄ảh̄rạb cêāk̄hxng thī̀din læa p̄hū̂ prakxb kār kạỵchā mī khwām sạbŝxn

kạỵchā t̄hūk cạd prap̣heth doy rạṭ̄hbāl klāng h̄ı̂ pĕn yā tām tārāng thī̀ 1 sụ̀ng h̄māykhwām ẁā kạỵchā mị̀mī prayochn̒ nı kār rạks̄ʹā læa mī xokās̄ s̄ūng thī̀ ca nả pị chı̂ nı thāng thī̀ p̄hid neụ̄̀xngcāk kār cạd h̄mwd h̄mū̀ nī̂ cụng pĕn reụ̄̀xng yāk s̄ảh̄rạb xngkh̒kr thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb kạỵchā nı kār k̄hêāt̄hụng tạw leụ̄xk kār ṭhnākhār kār prakạnp̣hạy læa kārngein bæb dậngdeim nxkcāk nī̂ yạng thảh̄ı̂ cêāk̄hxng thī̀din chèā h̄rụ̄x k̄hāy thrạphy̒s̄in k̄hxng tn h̄ı̂ kạb bris̄ʹạth thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb kạỵchā pĕn reụ̄̀xng tĥāthāy

xỳāngrịk̆tām mæ̂ ca mī khwām yāk lảbāk h̄el̀ā nī̂ p̣hākh xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ k̄hxng kạỵchā yạng khng k̄hyāy tạw s̄̀wn h̄ıỵ̀ pĕn pherāa p̄hū̂ prakxb kār kạỵchā phr̂xm thī̀ ca c̀āy māk k̄hụ̂n s̄ảh̄rạb thrạphy̒s̄in thī̀ trng kạb khwām t̂xngkār k̄hxng phwk k̄heā

khwām pĕn pị dị̂ k̄hxng tlād xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā

xuts̄āh̄krrm kār pheāa plūk pĕn h̄nụ̀ng nı xokās̄ kār lngthun thī̀ h̄ıỵ̀ thī̀s̄ud nı tlād xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā kạỵchā cảpĕn t̂xng plūk nı phụ̄̂nthī̀ phiṣ̄es̄ʹ thī̀ mī kār khwbkhum s̄p̣hāph wædl̂xm thī̀ h̄lākh̄lāy rwm t̄hụng s̄æng xuṇh̄p̣hūmi khwāmchụ̄̂n læa kār rabāy xākāṣ̄

mæ̂ẁā s̄ìng xảnwy khwām s̄adwk h̄el̀ā nī̂ xāc mī rākhā s̄ūng nı kār s̄r̂āng tæ̀ k̆ s̄āmārt̄h s̄r̂āng p̄hl kảrị h̄ı̂ kạb cêāk̄hxng thī̀din thī̀ t̂xngkār lngthun cêāk̄hxng thrạphy̒s̄in s̄āmārt̄h chèā xākhār k̄hxng phwk k̄heā kạb bris̄ʹạth kạỵchā s̄ảh̄rạb kh̀ā phrīmeīym nı s̄t̄hān thī̀ thī̀ xnuỵāt h̄ı̂ plūk kạỵchā dị̂

xuts̄āh̄krrm kār c̀āy yā nả s̄enx khwām pĕn pị dị̂ xīk xỳāng nı tlād xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā mī kār s̄enx kạỵchā h̄ı̂ kạb p̄hū̂ brip̣hokh thī̀ r̂ān kĥā plīk thī̀ reīyk ẁā r̂ān k̄hāy yā pheụ̄̀x khwām plxdp̣hạy læa kār rạks̄ʹā khwām plxdp̣hạy k̄hxng p̄hlitp̣hạṇṯh̒ s̄ìng xảnwy khwām s̄adwk h̄el̀ā nī̂ t̂xng mī khuṇs̄mbạti bāng xỳāng chèn rabb rabāy xākāṣ̄ læa rabb rạks̄ʹā khwām plxdp̣hạy

rong b̀m yā xāc mị̀ t̂xngkārngein thun māk thèā rong b̀m pheāa tæ̀ khwām t̂xngkār yạng s̄ūng xyū̀ mī bı xnuỵāt c̀āy yā mị̀ kī̀ h̄æ̀ng nı h̄lāy«h̄æ̀ng thī̀ kạỵchā t̄hūk kḍh̄māy sụ̀ng thảh̄ı̂ yāk s̄ảh̄rạb bris̄ʹạth h̄ım̀«nı kār k̄hêā s̄ū̀ tlād

khwām yāk lảbāk nı tlād xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā

s̄p̣hāph wædl̂xm thāng kḍh̄māy pĕn h̄nụ̀ng nı pạỵh̄ā h̄lạk thī̀ tlād xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā kảlạng pras̄b xyū̀ kạỵchā yạng khng p̄hid kḍh̄māy nı radạb rạṭ̄hbāl klāng dạng thī̀ dị̂ kảh̄nd wị̂ læ̂w thảh̄ı̂ kḍh̄māy mī khwām tĥāthāy s̄ảh̄rạb cêāk̄hxng thrạphy̒s̄in læa p̄hū̂ prakxb kār kạỵchā

cêāk̄hxng thrạphy̒s̄in thī̀ h̄ı̂ chèā h̄rụ̄x k̄hāy thrạphy̒s̄in k̄hxng tn h̄ı̂ kạb bris̄ʹạth kạỵchā ca s̄eī̀yng t̀x kār t̄hūk dảneinkhdī thāng xāỵā neụ̄̀xngcāk kạỵchā pĕn s̄ìng t̂xng h̄̂ām nı radạb rạṭ̄hbāl klāng Cole Memorandum sụ̀ng pĕn mātrkār thī̀ rạṭ̄hbāl xo bā mā kảh̄nd k̄hụ̂n læa s̄ạ̀ng h̄ı̂ xạykār rạṭ̄hbāl klāng mị̀ kảh̄nd pêāh̄māy bris̄ʹạth kạỵchā thī̀ t̄hūk kḍh̄māy k̄hxng rạṭ̄h ch̀wy ld khwām s̄eī̀yng nī̂ dị̂ bāng s̄̀wn

xỳāngrịk̆tām bạnthụk k̄ĥx tklng khol t̄hūk pheikt̄hxn doy f̄̀āy brih̄ār k̄hxng thrạmp̒ nı pī 2561 sụ̀ng thảh̄ı̂ thậng cêāk̄hxng xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ læa ṭhurkic kạỵchā tk xyū̀ nı khwām mụ̄d yạng mị̀mī khwām chạdcen ẁā f̄̀āy brih̄ār k̄hxng Biden ca cạdkār kạb h̄ạwk̄ĥx kār rạbrxng khwām t̄hūk t̂xng tām kḍh̄māy k̄hxng rạṭ̄hbāl klāng xỳāngrị mæ̂ẁā phwk k̄heā ca s̄nạbs̄nun kār pt̩irūp kạỵchā k̆tām

kār mị̀mī h̄æl̀ng ngein thun thạ̀wpị pĕn xīk pradĕn h̄nụ̀ng thī̀ p̣hākh xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā t̂xng cạdkār ṭhnākhār læa s̄t̄hābạn kārngein xụ̄̀n «mị̀ tĕmcı thī̀ ca h̄ı̂ kū̂yụ̄m ngein kæ̀ bris̄ʹạth kạỵchā h̄rụ̄x cêāk̄hxng thrạphy̒s̄in neụ̄̀xngcāk kạỵchā yạng pĕn s̄ìng p̄hid kḍh̄māy nı radạb rạṭ̄hbāl klāng

d̂wy h̄etu nī̂ cêāk̄hxng xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ thī̀ t̂xngkār lngthun nı xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ thī̀ keī̀ywk̄ĥxng kạb kạỵchā xāc t̂xng h̄ạn pị h̄āngein thun s̄̀wntạw h̄rụ̄x h̄æl̀ng ngein thun xụ̄̀n thī̀ mị̀chı̀ bæb dậngdeim pheụ̄̀x pĕn ngein thun nı kār dảnein ngān læa khwām t̂xngkār d̂ān xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ xngkh̒kr ṭhurkic kạỵchā xāc t̂xng h̄ạn pị h̄ā h̄æl̀ng ngein thun thāng leụ̄xk chèn kār r̀wm thun h̄rụ̄x kār radm thun

meụ̄̀x lngthun nı xs̄ạngh̄ārimthrạphy̒ kạỵchā ca t̂xng khảnụng t̄hụng kār bæ̀ng k̄het læa kḍ rabeīyb nxkh̄enụ̄x cāk pạỵh̄ā thāng kḍh̄māy læa kār ngein s̄ảh̄rạb p̄hū̂ prakxb kār kạỵchā rạṭ̄h læa theṣ̄bāl h̄lāy h̄æ̀ng mī k̄ĥxbạngkhạbkār bæ̀ng k̄het c̄hephāa chèn kār yæk k̄hận t̀ả cāk k̄het thī̀ xyū̀ xāṣ̄ạy h̄rụ̄x k̄het rongreīyn nạk lngthun læa cêāk̄hxng thrạphy̒s̄in t̂xng k̄hêācı kḍ h̄el̀ā nī̂ læa t̂xng næ̀cı ẁā thrạphy̒s̄in k̄hxng tn pĕn pị tām kḍh̄māy thī̀ keī̀ywk̄ĥxng thậngh̄md

February 28, 2023Comments Off
Comments

Comments are closed here.

This Listing is available to PREMIUM Subscribers only. Please login or register for a premium account below.